بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی


 بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی
نوع فایل
word
حجم فایل
1mb
نویسنده
تاریخ انتشار
۱۶ تیر ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
47 بازدید
۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

تحقیق کامل بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با فرمت ورد در ۲۲۶ صفحه

فهرست مطالب بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی:

۱-۱ چکیده.. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۳

۱-۱ مقدمه.. ۳

۱-۲  بیانمسئله.. ۴

۱-۳    هدفهایتحقیق.. ۸

۱-۴    اهمیتموضوعتحقیق.. ۹

۱-۵    سوالهایتحقیق.. ۱۰

۱-۶  فرضیههایتحقیق.. ۱۰

۱-۷ جنبههاینوآورانهبودنتحقیق.. ۱۱

۱-۸ روشپژوهش.. ۱۱

۱-۸-۱ روشگردآوریاطلاعات « میدانی،کتابخانهایوغیره»… ۱۲

۱-۸-۲  ابزارگردآوریاطلاعات.. ۱۲

۱-۸-۳ روشتجزیهوتحلیلاطلاعات.. ۱۳

۱-۹  قلمروتحقیق.. ۱۳

۱-۹-۱  قلمرومکانیتحقیق.. ۱۴

۱-۹-۲  قلمروزمانیتحقیق.. ۱۴

۱-۹-۳  قلمروموضوعیتحقیق.. ۱۴

۱-۱۰ جامعهوحجمنمونه.. ۱۴

۱-۱۱    تعاریفعملیاتیمتغیرهاوواژههایکلیدی.. ۱۵

۱-۱۱-۱  تعاریفابعادبهرهوری.. ۱۶

۱-۱۱-۲ تعریففرهنگسازمانی.. ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. ۱۸

۲-۱  مقدمه.. ۱۹

۲-۲ مفهومفرهنگوفرهنگسازمانی.. ۲۰

۲-۳  ویــــژگیهایفـــــــرهنگ.. ۲۱

۲-۴  تعاریففرهنگسازمانی.. ۲۳

۲-۵  فرهنگازدیدگاهرابینز.. ۲۷

۲-۵  ویژگیهایفرهنگسازمانی.. ۲۸

۲-۶ تعریفسازمان.. ۳۱

۲-۷ عواملموثردرشکلگیریفرهنگسازمانی.. ۳۲

۲-۷  کارکردهایفرهنگسازمانی.. ۳۳

۲-۸  عواملواجزایفرهنگسازمانی.. ۳۴

۲-۹ سطوحفرهنگسازمانیکدامند؟.. ۳۶

۲-۱۰ چگونگیشکلگیریوتداومفرهنگسازمانی.. ۳۹

۲-۱۱ نقشفرهنگ.. ۴۱

۲-۱۲ قدرتفرهنگ.. ۴۳

۲-۱۳ راهبردهایتغییرفرهنگسازمانی.. ۴۵

۲-۱۴ فرهنگغالبوپارهفرهنگها.. ۴۷

۲-۱۵ فرهنگسالمورهنگبیمار.. ۴۷

۲-۱۶ جوسازمانی.. ۴۹

۲-۱۷ عواملموثربرفرهنگسازمان.. ۵۱

۲-۱۸  انواعفرهنگسازمانی.. ۵۲

۲-۱۹ سنجشفرهنگسازمانی.. ۵۵

۲-۲۰  مدلهایفرهنگسازمانی.. ۵۶

۲-۲۱ بهرهوری.. ۷۹

۲-۲۲ تاریخچهبهرهوری.. ۸۰

۲-۲۳  اهمیتبهرهوری.. ۸۱

۲-۲۴ عواملمؤثربربهرهوری.. ۸۱

۲-۲۵ عواملموثربربهره‌وریدونوعند:.. ۸۲

۲-۲۶ انواعبهرهوری.. ۸۲

۲-۲۶-۱ بهرهوریجزئی.. ۸۳

۲-۲۶-۲ بهرهوریکلیعواملتولید.. ۸۳

۲-۲۶-۳ بهرهوریکلی.. ۸۴

۲-۲۷ سطوحاندازهگیریبهرهوری.. ۸۴

۲-۲۸  شاخصهایبهرهوری.. ۸۶

۲-۲۹  انواعشاخصهایبهرهوری.. ۸۷

۲-۲۹ موانعبهرهوریبرای.. ۸۹

۲-۳۰ عواملموثربربهرهوری.. ۹۰

۲-۳۱ فرهنگبهرهوری.. ۱۰۰

۲-۳۱-۱ عواملموثردرفرهنگبهرهوری.. ۱۰۰

۲ -۳۲ ابعادهفتگانهبهرهوری.. ۱۰۲

۲-۳۳ نگاهیبهتحقیقاتانجامشدهداخلیوخارجی.. ۱۰۳

۲-۳۴  معرفیسازمانموردمطالعه.. ۱۰۶

۲-۳۴-۱ اهدافسازمان.. ۱۰۸

۲-۳۴-۲ نمودارسازمانی،سازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری.. ۱۰۹

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۳

۳-۱  مقدمه.. ۱۱۱

۳-۲ روشپژوهش.. ۱۱۱

۳-۳  متغیرهایپژوهش.. ۱۱۲

۳-۴  گردآوریداده‌هاوساختارپرسشنامه.. ۱۱۴

۳-۵  روایی (اعتبار).. ۱۱۵

۳-۶  پایاییتحقیق.. ۱۱۶

۳-۷  روشتجزیهوتحلیلدادهها.. ۱۱۶

ابتدابهبررسینرمالبودندادههاپرداختهمیشود… ۱۱۸

۳-۷-۱  بررسینرمالبودندادها.. ۱۱۸

۳-۸  جامعهونمونهآماری: برآوردحجمنمونه.. ۱۲۰

۳-۹ روشنمونهگیری.. ۱۲۱

۳-۱۰ مدلمفهومیتحقیق.. ۱۲۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۱۲۳

۴-۱ مقدمه.. ۱۲۴

۴-۲  تحلیلهایآماریتوصیفی.. ۱۲۴

۴-۲-۱ جنسیت.. ۱۲۴

۴-۲-۲ سن.. ۱۲۵

۴-۲-۳  وضعیتتاهل.. ۱۲۷

۴-۲-۴  میزانسابقهکار.. ۱۲۸

۴-۲-۵  نوعاستخدام.. ۱۲۹

۴-۲-۶  موقعیتدرسازمان.. ۱۳۰

۴-۲-۷  تحصیلات.. ۱۳۱

۴-۲-۸  رشته.. ۱۳۲

۴-۲-۹  واحدسازمانی.. ۱۳۳

۴-۳  تحلیلعاملی.. ۱۳۴

۴-۳-۱  ویژگیهایلازمماتریسهمبستگیبرایتحلیلعاملی.. ۱۳۸

۴-۳-۲  استخراجعاملها.. ۱۳۹

۴-۳-۳  تحلیلعاملیفرهنگسازمانی.. ۱۳۹

۴-۴-۴  تحلیلعاملیبهرهورینیرویانسانی.. ۱۴۳

۴-۵ آمارتوصیفیمتغیرهایمستقلووابسته.. ۱۴۷

۴-۶  آزمونفرضیههاباآماراستنباطی.. ۱۴۷

۴-۶-۱  بررسیوضعیتفرهنگسازمانیوبهرهوری.. ۱۴۷

۴-۷  آزمونفرضیهاصلیپژوهش.. ۱۴۸

۴-۸  فرضیاتفرعیپژوهش.. ۱۵۳

۴-۸-۱ اثردرگیرشدندرکاربربهرهورینیرویانسانی.. ۱۵۳

۴-۸-۲  اثرسازگاریبربهرهورینیرویانسانی.. ۱۵۶

۴-۸-۳  اثرانطباقپذیریبربهرهورینیرویانسانی.. ۱۶۰

۴-۸-۴  رابطهرسالتکاریوبهرهورینیرویانسانی.. ۱۶۴

۴-۹ بررسیصحترگرسیونازطریقمحاسبههمخطی.. ۱۶۷

۴-۱۰ رتبهبندیمتغیرها.. ۱۶۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۱۷۱

۵-۱ مقدمه.. ۱۷۱

۵-۲ نتایجآمارتوصیفی.. ۱۷۲

۵-۴ نتایجفرضیههاوسوالاتپژوهش.. ۱۷۳

۵-۴-۱ بررسیوضعیتسرمایهاجتماعیوتعهدسازمانی.. ۱۷۳

۵-۴-۲ فرضیهاصلیپژوهش.. ۱۷۴

۵-۴-۳  فرضیهفرعیاول.. ۱۷۷

۵-۴-۴  فرضیهفرعیدوم.. ۱۷۷

۵-۴-۵  فرضیهفرعیسوم.. ۱۷۸

۵-۴-۶ فرضیهفرعیچهارم.. ۱۸۰

۵-۴-۷  رتبهبندیمتغیرها.. ۱۸۱

۵-۵ پیشنهادها.. ۱۸۱

۵-۵ پیشنهاداتبرایپژوهشهایآتی.. ۱۸۳

۵-۶ محدودیتهاومشکلاتاحتمالیتحقیق.. ۱۸۴

منابعو ماخذ.. ۱۸۶

مقدمه

یکی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به بهره وری است .برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می گردد .

البته عوامل درون سازمانی مانند فرهنگ کار، فرهنگ سازمانی، انتخاب درست کارکنان، انگیزش کارکنان، بهداشت روانی، رهبری اثربخش و عوامل دیگر، به عنوان عوامل اساسی به تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان که افزایش بهره وری است، نمی رسانند؛ بلکه این عوامل را به صورت سیستمی باید مورد توجه، و ارتباط متقابل آنها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داد. فرهنگ در یک سازمان، به مثابه شخصیت در یک انسان است . مفروضاتی بنیانی، اعتقادات، باورها، هنجارها و ارزش ها را به عنوان مبانی فرهنگییک سازمان، شالوده وجودی آن را تشکیل داده، نقطه تمیز خوب و بد را مشخص می کند .فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی در تشکل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجیسازمان، تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهره وری و استراتژی سازمان دارد.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید