×
خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه گزارش روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان

خرید
۴,۸۰۰ تومان

پروژه سیر تحول پلاستیک ها و روشهای نوین در تولید و بازیافت

خرید
۵,۸۰۰ تومان

پروژه کامل روشهای پیش بینی ضریب بهره وری TBM

خرید
۸,۹۰۰ تومان

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه ترم ۷ تمرین معلمی رشته علوم تربیتی

خرید
۳,۸۰۰ تومان

پروژه کارنمای رشته کارشناسی علوم تربیتی

خرید
۸,۰۰۰ تومان

پژوهش و پروژه مالی طراحی سیستم بودجه بندی جامع

خرید
۵,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه درس کارسنجی و روش سنجی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

نمونه پروژه کارسنجی و زمانسنجی

خرید
۷,۸۰۰ تومان

پروژه درس کارسنجی و روش سنجی

خرید
۶,۸۰۰ تومان

پروژه کارسنجی و روش سنجی (بررسی فرآیند مونتاژ و زمانسنجی شیر آب)

خرید
۱۷,۰۰۰ تومان

عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملی مرکزی

0