بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت

بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت
نوع فایل
word
حجم فایل
9mb
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت

دانش پژوهان گرامی،این فایل حاوی مطالعه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A گرایش مدیریت مالی با عنوان بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت میباشد که با فرمت ورد -قابل ویرایش در ۱۶۴ صفحه نگارش شده است.در صورت تمایل می توانید این محصول را از وبسایت خریداری و دانلود نمایید.

بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت

فهرست:

چکیده ۱

فصل اول:کلیات ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مساله تحقیق ۶

۱-۳- سابقه موضوع ۸

۱-۵- سوالات تحقیق ۱۰

۱-۵-۱- سوالات فرعی ۱۰

۱-۶- مدل تحقیق ۱۱

۱-۷- فرضیه هایاسوالهای تحقیق ۱۲

۱-۷-۱- فرضیه های فرعی تحقیق ۱۲

۱-۸- روش تحقیق ۱۳

۱-۹- جامعه تحقیق ۱۴

۱-۱۰- روش نمونه گیری وحجم نمونه ۱۵

۱-۱۱- روش وابزارجمع آوری اطلاعات ۱۵

۱-۱۲-روش تجزیه وتحلیل ۱۶

۱-۱۳- قلمرو تحقیق ۱۷

۱-۱۴- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق ۱۷

فصل دوم:مبانی نظری ۲۱

۲-۱- مقدمه ۲۲

۲-۲- تعریف توانمندسازی ۲۲

۲-۳- تعاریف دیگرتوانمدسازی ۲۶

۲-۴- اهمیت توانمندسازی کارکنان درسازمان ۲۸

۲-۵- عوامل مؤثربرتوانمندی کارکنان ۲۹

۲-۶- ابعادتوانمندسازی ۳۱

۲-۷- فرایندتوانمندسازی منابع انسانی ۳۵

۲-۹- پیشینه مفهوم توانمندسازی ۳۹

۲-۱۰- مدلهای توانمندسازی ۴۱

۲-۱۰-۱- مدل کوانزاک ۴۱

۲-۱۰-۲- مدل نوکلینوروهوتی ۴۲

۲-۱۰-۳- مدل توانمندسازی گلنلاوراک ۴۳

۲-۱۰-۴- مدل والاسواستورم ۴۴

۲-۱۰-۵- مدل توانمندسازی آولیو ۴۵

۲-۱۰-۶- مدل راهبردی توانمندسازی ۴۶

۲-۱۱- استراتژیهای توانمندسازی ۴۷

۲-۱۱-۱- استراتژی افزایش آگاهی جمعی ازطریق داستان گویی ۴۷

۲-۱۱-۲- استراژی آموزش مهارتهای حل مسئله ۴۸

۲-۱۱-۳- استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی وتجهیزمنابع ۴۸

۲-۱۲- رویکردهای توانمندسازی ۴۹

۲-۱۳-۱- رویکردمکانیکی ۴۹

۲-۱۳-۲- رویکردارگانیکی ۵۰

۲-۱۴- توانمندسازی به عنوان یکسازه شناختی ۵۰

۲-۱۵- ابعادتوانمندسازی روانشناختی ۵۱

۲-۱۵-۱- احساس شایستگی ( خوداثربخشی ) ۵۱

۲-۱۵-۲- احساس خودمختاری ( احساس داشتن حق انتخاب) ۵۱

۲-۱۵-۳- احساس موثربودن (پذیرش نتیجه شخصی ) ۵۲

۲-۷-۴- احساس معنی داربودن ( مهم بودن ) ۵۲

۲-۷-۵- احساس اعتماد ( احساس امنیت ) ۵۳

۲-۸- ضرورت واهمیت توانمندسازی نیروی انسانی ۵۳

۲-۹- مزایایی توانمندسازی نیروی انسانی ۵۳

۲-۱۰- موانع توانمندسازی درسازمان ۵۴

۲-۱۰-۱- موانع ساختاری توانمندسازی ۵۴

۲-۱۰-۲- موانع محیط توانمندسازی ۵۴

۲-۱۱- موانع رفتاری توانمندسازی ۵۵

۲-۱۲-۱- سرمایه ۵۵

۲ -۱۳- مفهوم سرمایه انسانی ۵۶

۲-۱۴- اهمیت سرمایه انسانی ۵۸

۲-۱۵ – تاریخچه نظریه سرمایه انسانی ۶۱

۲-۱۵-۱ -دیدگاه‌هاو عقاید بنیادین برخی ازاقتصاددانان کلاسیک ونئوکلاسیک ۶۱

۲-۱۵-۲ – دیدگاه اقتصاددانان معاصردرباره اهمیت اقتصادی سرمایه‌گذاری انسانی ۶۵

۲-۱۶- تشابه وتفاوت بین سرمایه انسانی وسرمایه فیزیکی ۶۸

۲-۱۷- اهمیت اندازه‌گیری سرمایه انسانی ۷۰

۲-۱۸ -اندازه‌گیری وگزارشگری سرمایه انسانی ۷۲

۲-۱۸-۱- اهمیت سنجش سرمایه انسانی ۷۵

۲-۱۹- طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی ۷۸

۲-۲۰- توسعه منابع انسانی ۷۹

۲-۲۰-۱- آموزش مستمرکارکنان: ۸۰

۲-۲۰-۲- بهره گیری ازمشارکت کارکنان ۸۲

۲-۲۰-۳- نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی ۸۳

۲-۲۰-۴- مفهوم فناوری اطلاعات: ۸۳

۲-۲۱-پیشینه پژوهش ۸۴

۲-۲۱-۱- پژوهشهای داخلی ۸۴

۲-۲۱-۲ – پژ‍وهش‌های خارجی ۸۶

۲-۲۲-۱ – پژوهشهای داخلی ۸۸

۲-۲۲-۲- پژ‍وهش‌های خارجی ۸۹

۲-۲۳- جمعبندی فصل دوم ۹۲

فصل سوم: روششناسی تحقیق ۹۳

٣-١-مقدمه ۹۴

٣-٢-فرضیه های پژوهش ۹۴

٣-٣-جامعه آماری ونحوه نمونه گیری ۹۵

۳-۳-۱- جامعه تحقیق ۹۵

۳-۳-۲- روش نمونه گیری وحجم نمونه ۹۶

۳-۴- مدل پژوهش ۹۷

٣-۵- متغیرهای پژوهش ۹۸

٣-۵-۱- مقیاس وطیف متغیرها ۹۹

٣-۵-٣- طبقه بندی متغیرهای پژوهش درپرسشنامه ۱۰۰

۳-۵-۴- پرسشنامه سرمایه انسانی ۱۰۱

٣-۶- ابزارجمع آوری داده ها ۱۰۲

٣-۶-١- روایی پرسشنامه ۱۰۳

٣-۶-٢- پایایی پرسشنامه ۱۰۳

٣-٧- روش تجزیه وتحلیل داده ها ۱۰۳

٣-٧-١- آمارتوصیفی ۱۰۳

٣-٧-٢- آماراستنباطی ۱۰۳

۳-۸- بررسی نرمال بودن دادها ۱۰۴

فصل چهارم:بررسی داده ها ۱۰۶

۴-۱- مقدمه ۱۰۷

۴-۲- تحلیل های آماری توصیفی ۱۰۷

۴-۲-۱- جنسیت ۱۰۷

۴-۲-۲- سن ۱۰۸

۴-۲-۳- نوع استخدام ۱۰۹

۴-۲-۷ – تحصیلات ۱۱۰

۴-۳- آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق ۱۱۱

فصل پنجم: پیشنهادات ۱۱۶

۵-۱ مقدمه ۱۱۷

۵-۲- نتایج آمارتوصیفی ۱۱۸

۴-۳- نتایج فرضیه اصلی پژوهش ۱۱۹

۵-۴- نتایج فرضیات فرعی پژوهش ۱۲۰

۵-۴- محدودیت های تحقیق ۱۲۹

۵-۵- پیشنهادات ۱۲۹

منابع تحقیق ۱۳۱

پیوست ها ۱۳۶

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید