جزوه درس اصول سرپرستی و کارافرینی

جزوه درس اصول سرپرستی و کارافرینی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
24mb
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

جزوه درس اصول سرپرستی و کارافرینی

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل ، جزوه درس اصول سرپرستی و کارافرینی بهمراه نمونه سوالات می باشد که در قالب pdf تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد .امید است که سودمند بود و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد . در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از وبسایت ما با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

فهرست فصول جزوه  :

فصل اول:اصول کارافرینی و ویژگی های کارافرینان

فصل دوم:خلاقیت

فصل سوم:هدایت

فصل چهارم:اصول کنترل

فصل پنجم:سازماندهی و تقسیم کار

ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮرﻧﺲ ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و آزﻣﻮن درﺑﺎره ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺮﯾﺢ و ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺧﻼﻗﯿﺖ داد. آزوﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻐﺸﻮشﺗﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻣﺮوز اﺳﺖ. اﻣﺎ اﺑﻬﺎم در ﻣﻔﻬﻮم، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺣﺲ ﮐﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺎن نمود:

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ذﻫﻨﯽ خود

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺣﯿﺎت ذﻫﻨﯽ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻧﻮاﻗﺺ، ﺷﮑﺎفﻫﺎی داﻧﺶ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﻘﻮده، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺷﻮاریﻫﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﺣﻞﻫﺎ، ﺣﺪس زدنﻫﺎ، ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﻮاﻗﺺ، آزﻣﻮدن و دوﺑﺎره آزﻣﻮدن.

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز و ارﺿﺎی آن نیاز

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ…

شما می توانید با کلیک بروی دکمه افزودن به سبد خرید سفارش خود را ثبت و بعد از آن فایل را دریافت نمایید

شما می توانید این مجموعه را به روش های زیر دریافت نمایید.

۱- دریافت از طریق ایمیل

۲- دریافت از طریق دانلود

شما می توانید سفارش فایل را به روشهای زیر پرداخت نمایید.

۱- واریز به حساب یا کارت به کارت

۲- پرداخت آنلاین

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.