فایل ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه


 فایل ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه
نوع فایل
word
حجم فایل
2mb
نویسنده
تاریخ انتشار
۲ بهمن ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدید
125 بازدید
۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

فایل ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

دانش پژوهان گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه می باشد که با فرمت ورد با قابلیت ویرایش در ۱۶۲ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

چکیده

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شود و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند.

به عنوان یک حوزه جدید و روبه رشد تحقیق ، هوش فرهنگی به عنوان یک عامل مهم برای عملکرد و تعامل موثر در داخل و در میان محیط های مختلف از نظر فرهنگی ظهور پیدا کرده است.

در همین راستا تحقیق تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به عنوان نهادی در سطح بین المللی فعالیت می کند ، انجام پذیرفته است.

کلید واژه: هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، عملکرد ، ارزیابی عملکرد

فایل -ارتباط- هوش فرهنگی- عملکرد کارکنان- مرکز مدیریت- حوزه های علمیه

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اول ۴

۱-۱-مقدمه ۴

۱-۲- بیان مسأله ۵

۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۴-۱-هدف اصلی ۷

۱-۴-۲-اهداف فرعی ۷

۱-۵-فرضیه های تحقیق ۸

۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۸

۱-۴-۲-فرضیه های فرعی: ۸

۱-۶-تعریف متغیرهای تحقیق ۸

۱-۶-۱-هوش فرهنگی ۸

۱-۶-۲- هوش فرهنگی فراشناختی ۹

۱-۶-۳- هوش فرهنگی شناختی ۹

۱-۶-۴- هوش فرهنگی انگیزشی ۹

۱-۶-۵- هوش فرهنگی رفتاری ۹

۱-۶-۶- عملکرد ۱۰

۱-۶-۷- ارزیابی عملکرد ۱۰

۱-۷-قلمرو تحقیق ۱۰

۱-۷-۱-قلمرو مکانی ۱۰

۱-۷-۲-قلمرو زمانی ۱۰

۱-۸- روش تحقیق ۱۰

۱-۹- روش گردآوری اطلاعات ۱۰

۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱

۱-۱۱- جامعه آماری ۱۱

فصل دوم ۱۳

مقدمه ۱۳

بخش اول: ارزیابی عملکرد ۱۴

۲-۱- مقدمه ۱۴

۲-۲- عملکرد ۱۴

۲-۳- ارزیابی عملکرد ۲۰

۲-۴- فلسفه ارزیابی عملکرد ۲۱

۲-۵- اهداف ارزیابی عملکرد ۲۱

۲-۶- فرآیند ارزیابی عملکرد ۲۴

۲-۷- معیارها و شاخص ها ۲۷

۲-۸- چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند ۲۸

۲-۹- روش ها متداول ارزیابی عملکرد ۳۰

۲-۱۰- مسائل موجود درارزیابی عملکرد ۳۵

۲-۱۱-مقدمه ۴۱

۲-۱۲-فرهنگ ۴۲

۲-۱۳- فرهنگ و رفتار سازمانی ۴۳

۲-۱۴-مفهوم هوش ۴۴

۲-۱۵- هوش چند وجهی ۴۶

۲-۱۶- هوش فرهنگی ۴۸

۲-۱۷- ابعاد هوش فرهنگی ۵۲

۲-۱۷-۱- هوش فرهنگی شناختی ۵۵

۲-۱۷-۲- هوش فرهنگی فراشناختی ۵۷

۲-۱۷-۳- هوش فرهنگی انگیزشی ۵۹

۲-۱۷-۴- هوش فرهنگی رفتاری ۶۲

۲-۱۸- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی ۶۴

۲-۱۹- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی ۶۶

۲-۲۰- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش ۶۸

۲-۲۰-۱- هوش عمومی یا ضریب هوشی: ۶۸

۲-۲۰-۲- هوش اجتماعی: ۶۸

۲-۲۰-۳- هوش عاطفی: ۶۹

۲-۲۱- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی ۷۰

۲-۲۱-۱- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی ۷۰

۲-۲۱-۲- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها ۷۱

۲-۲۱-۳- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد ۷۱

۲-۲۱-۴- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین ۷۱

۲-۲۱-۵- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند. ۷۲

۲-۲۲- پرورش هوش فرهنگی ۷۳

۲-۲۳- ویژگی های مورد نیاز برای هوش فرهنگی ۷۵

۲-۲۳-۱- قضاوت های همراه با تعمق ۷۵

۲-۲۳-۲- هویت چند دیدگاهی ۷۵

۲-۲۳-۳- اهمیت شرایط و موقعیت ۷۶

۲-۲۳-۴- شایستگی زبان شناختی ۷۶

۲-۲۴-تمایزهای مفهومی هوش فرهنگی با سایر مفاهیم مشابه ۷۶

۲-۲۴-۱- شخصیت ۷۶

۲-۲۴-۲- سواد فرهنگی ۷۷

۲-۲۴-۳-شایستگی فرهنگی ۷۸

بخش سوم: هوش فرهنگی و عملکرد ۷۹

۲-۲۵- ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد ۷۹

بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۸۱

۲-۲۶- پیشینه تحقیق ۸۱

۲-۲۶-۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۸۱

۲-۲۶-۲- پیشینه تحقیقات خارجی ۸۲

بخش پنجم: چارچوب مفهومی ۸۵

۲-۲۷- چارچوب مفهومی ۸۵

بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۸۷

۲-۲۸- مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۸۷

فصل سوم ۸۹

۳-۱- مقدمه ۸۹

۳-۲- فرآیند اجرای تحقیق ۸۹

۳-۳- روش تحقیق ۹۱

۳-۴- متغیرهای تحقیق ۹۱

۳-۴-۱- متغیر مستقل ۹۱

۳-۴-۲- متغیر وابسته ۹۱

۳-۵- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها ۹۱

۳-۶- روایی و پایانی پرسشنامه ۹۴

۳-۶-۱- تعیین روایی پرسشنامه ۹۴

۳-۶-۲- تعیین پایانی پرسشنامه ۹۴

۳-۷- جامعه آماری ۹۵

۳-۸- روش نمونه گیری ۹۵

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده ۹۷

فصل چهارم ۹۹

۴-۱- مقدمه ۹۹

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش ۱۰۰

۴-۲-۱- سن ۱۰۰

۴-۲-۲- میزان تحصیلات ۱۰۱

۴-۲-۳- سابقه خدمت ۱۰۲

۴-۲-۴- سِمت(پست) سازمانی ۱۰۴

۴-۲-۵- وضعیت تاهل ۱۰۵

۴-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۱۰۶

۴-۳-۱- آزمون همبستگی اسپیرمن ۱۰۶

۴-۳-۱-۱- آزمون فرضیه اصلی ۱۰۷

۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیات فرعی ۱۰۸

۴-۳-۱-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۸

۴-۳-۱-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۹

۴-۳-۱-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۱۰

۴-۳-۱-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۱۱

۴-۳-۲- آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۱۱۲

۴-۳-۳- آزمون کولموکروف – اسمیرنف ۱۱۳

۴-۳-۴- آزمون میانگین یک جامعه آماری ۱۱۴

۴-۳-۴-۱- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی ۱۱۴

۴-۳-۴-۲- وضعیت هوش فرهنگی شناختی ۱۱۴

۴-۳-۴-۳- وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی ۱۱۵

۴-۳-۴-۴- وضعیت هوش فرهنگی رفتاری ۱۱۵

۴-۳-۴-۵- وضعیت هوش فرهنگی ۱۱۵

۴-۳-۴-۶- وضعیت عملکرد ۱۱۶

فصل پنجم ۱۱۹

۵-۱- مقدمه ۱۱۹

۵-۲- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی ۱۱۹

۵-۲-۱- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ۱۱۹

۵-۲-۲- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن ۱۱۹

۵-۲-۳- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف – اسمیرنف ۱۲۰

۵-۲-۴- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ۱۲۰

۵-۳- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق ۱۲۰

۵-۴- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۲۱

۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۲۱

منابع و مآخذ ۱۲۳

منابع فارسی: ۱۲۳

منابع لاتین: ۱۲۵

ضمائم و پیوست ها ۱۳۱

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید