پاورپوینت فضا – زمان در معماری

پاورپوینت فضا – زمان در معماری
نوع فایل
ppt
حجم فایل
4mb
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

دانشجویان و کاربران گرامی،در این بخش پاورپوینت درس مبانی نظری معماری با عنوان: فضا – زمان در معماری در ۱۷ اسلاید قابل ویرایش آماده دانلود گردیده است که پس از پرداخت آنلاین می توانید این محصول را دانلود و دریافت نمائید.

مقدمه

ﺗﺎ ﻳﻚ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ، ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن ﻫﻤﻮاره دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ از زﻣﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﻴﺖ ﺧﺎص و ﻋﺎم، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺠﺰای ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.هرمان مینکوسکی در سال ۱۹۰۸ این مفهوم را مطرح کرد که فضا زمان یک ‍‍پیوستگی چهار بعدی است که سه بعد فضا را با بعد زمان ترکیب میکند بنا بر این هر شی نتنها باید طول و عرض و ارتفاع داشته باشد بلکه باید تداوم فضایی نیز دشته باشد.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن، ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺗﺤﺮک ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ .روﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ ﻓﻀﺎ وارد ﻛﻨﻴﻢ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻮل ﻓﻀﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﻛﻨﻴﻢ .دنبال ﻛﺮدن ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ درک ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﻢ.زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻇﺮف ﺣﺎوی ﻣﺤﺘﻮای ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﻗﺮاﻋﺖ و اﻧﺸﺎی ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻮد.

زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی ﺟﻬﺎن و داﻳﺮه ﻣﻤﻜﻨﺎت ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.ﭼﻴﻨﻴﺎن،ﻫﻨﺪﻳﺎن،ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﻣ ﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮ رﻣﺰ و راز را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺳﻨﺠﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ.ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر آن ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮام ﺑﻮده اﺳﺖ…

فهرست و عناوین پاورپوینت فضا – زمان در معماری :

مقدمه

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﻴﺎدی زﻣﺎن

یونانیان

مسیحیان

زﻣﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﻋﺎﻟﻢ  -ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ

درﺑﺎره زﻣﺎن ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ

ﻣﻌﻤﺎری وزﻣﺎن

نتیجه گیری

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید