پاورپوینت مدیریت مالی پیشرفته

پاورپوینت مدیریت مالی پیشرفته
نوع فایل
ppt
حجم فایل
2mb
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
209 بازدید
5,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

کاربران عزیز ، در این بخش پاورپوینت مدیریت مالی پیشرفته ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (مبحث ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﻴﻮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ ) در ۳۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت مالی پیشرفته چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۲

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﻴﻮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ :

ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﻴﻮ: ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از داراﺋﻴﻬﺎی رﻳﺴﻜﻲ و ﺑﺪون رﻳﺴﻚ ,ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ارادی ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ ارادی

ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﻴﻮی ﻣﺎﻟﻲ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻫﺮ ورﻗﻪ اﺳﺖ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﻴﻮ: ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﺎزی ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .

ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ: درﺟﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ  .

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﻴﻮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ

۱- داده ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن: ﻧﺮﺧﻬـﺎی رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی، ﻧﺮﺧﻬـﺎی ﺑﻬـﺮه، ﺗﻮرم، دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ، درآﻣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺼرف ،ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل، ﺟﻤﻌﻴﺖ و …

۲- داده ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ: اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﻬـﺎی ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه و ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺿـﻮاﺑﻂ دوﻟﺘـﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و…

۳- داده ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ: درآﻣﺪﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺗﺤﻠﻴﻠﻬـﺎی  ﻫﺎ ﺳﻮدﻫﺎ، ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و…

محتوای اسلاید ۱۶

ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها  Investments Performance Evaluation

ارزیابی عملکرد پورتفولیو : به فرایند مقایسه عملکرد واقعی پورتفولیو طی دوره ای معین یا پورتفولیو شاخص در همان دوره اطلاق می گردد.

روش های ارزیابی عملکرد پورتفولیو : به ارزیابی میزان ریسک در قبال بازده حاصله می پردازند .

پارامتر های ارزیابی عملکرد پورتفولیو :

محتوای اسلاید ۲۴

انواع نماگرها :

۱.نماگرهای بی مبنا :

نماگرهای ساده (:( simple indicatorsمثل آمار تولید ، صادرات و …

نماگرهای همفزون (aggregation): مثل تراز بازرگانی و …

نماگرهای ترکیبی (composite indicators ): مثل ارزش افزوده ی بخش صنعت و….

۲. نماگرهای با مبنا :

نماگرهای تک پایه ای (single base indicators)

نماگرهای تک پایه ای (multibase indicators )

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید