پژوهش ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان

پژوهش ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان
نوع فایل
word
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

پژوهش ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه با فرمت ورد در ۱۶۲ صفحه

فهرست مطالب پژوهش ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان:

چکیده ۱

فصل اول ۴

۱-۱-مقدمه ۴

۱-۲- بیان مسأله ۵

۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۴-۱-هدف اصلی ۷

۱-۴-۲-اهداف فرعی ۷

۱-۵-فرضیه های تحقیق ۸

۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۸

۱-۴-۲-فرضیه های فرعی: ۸

۱-۶-تعریف متغیرهای تحقیق ۸

۱-۶-۱-هوش فرهنگی ۸

۱-۶-۲- هوش فرهنگی فراشناختی ۹

۱-۶-۳- هوش فرهنگی شناختی ۹

۱-۶-۴- هوش فرهنگی انگیزشی ۹

۱-۶-۵- هوش فرهنگی رفتاری ۹

۱-۶-۶- عملکرد ۱۰

۱-۶-۷- ارزیابی عملکرد ۱۰

۱-۷-قلمرو تحقیق ۱۰

۱-۷-۱-قلمرو مکانی ۱۰

۱-۷-۲-قلمرو زمانی ۱۰۱-

۱-۹- روش گردآوری اطلاعات ۱۰

۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱

۱-۱۱- جامعه آماری ۱۱

فصل دوم ۱۳

مقدمه ۱۳

بخش اول: ارزیابی عملکرد ۱۴

۲-۱- مقدمه ۱۴

۲-۲- عملکرد ۱۴

۲-۳- ارزیابی عملکرد ۲۰

۲-۴- فلسفه ارزیابی عملکرد ۲۱

۲-۵- اهداف ارزیابی عملکرد ۲۱

۲-۶- فرآیند ارزیابی عملکرد ۲۴

۲-۷- معیارها و شاخص ها ۲۷

۲-۸- چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند ۲۸

۲-۹- روش ها متداول ارزیابی عملکرد ۳۰

۲-۱۰- مسائل موجود درارزیابی عملکرد ۳۵

۲-۱۱-مقدمه ۴۱

۲-۱۲-فرهنگ ۴۲

۲-۱۳- فرهنگ و رفتار سازمانی ۴۳

۲-۱۴-مفهوم هوش ۴۴

۲-۱۵- هوش چند وجهی ۴۶

۲-۱۶- هوش فرهنگی ۴۸

۲-۱۷- ابعاد هوش فرهنگی ۵۲

۲-۱۷-۱- هوش فرهنگی شناختی ۵۵

۲-۱۷-۲- هوش فرهنگی فراشناختی ۵۷

۲-۱۷-۳- هوش فرهنگی انگیزشی ۵۹

۲-۱۷-۴- هوش فرهنگی رفتاری ۶۲

۲-۱۸- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی ۶۴

۲-۱۹- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی ۶۶

۲-۲۰- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش ۶۸

۲-۲۰-۱- هوش عمومی یا ضریب هوشی: ۶۸

۲-۲۰-۲- هوش اجتماعی: ۶۸

۲-۲۰-۳- هوش عاطفی: ۶۹

۲-۲۱- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی ۷۰

۲-۲۱-۱- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی ۷۰

۲-۲۱-۲- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها ۷۱

۲-۲۱-۳- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد ۷۱

۲-۲۱-۴- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین ۷۱

۲-۲۱-۵- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند. ۷۲

۲-۲۲- پرورش هوش فرهنگی ۷۳

۲-۲۳- ویژگی های مورد نیاز برای هوش فرهنگی ۷۵

۲-۲۳-۱- قضاوت های همراه با تعمق ۷۵

۲-۲۳-۲- هویت چند دیدگاهی ۷۵

۲-۲۳-۳- اهمیت شرایط و موقعیت ۷۶

۲-۲۳-۴- شایستگی زبان شناختی ۷۶

۲-۲۴-تمایزهای مفهومی هوش فرهنگی با سایر مفاهیم مشابه ۷۶

۲-۲۴-۱- شخصیت ۷۶

۲-۲۴-۲- سواد فرهنگی ۷۷

۲-۲۴-۳-شایستگی فرهنگی ۷۸

بخش سوم: هوش فرهنگی و عملکرد ۷۹

۲-۲۵- ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد ۷۹

بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۸۱

۲-۲۶- پیشینه تحقیق ۸۱

۲-۲۶-۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۸۱

۲-۲۶-۲- پیشینه تحقیقات خارجی ۸۲

بخش پنجم: چارچوب مفهومی ۸۵

۲-۲۷- چارچوب مفهومی ۸۵

بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۸۷

۲-۲۸- مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۸۷

فصل سوم ۸۹

۳-۱- مقدمه ۸۹

۳-۲- فرآیند اجرای تحقیق ۸۹

۳-۳- روش تحقیق ۹۱

۳-۴- متغیرهای تحقیق ۹۱

۳-۴-۱- متغیر مستقل ۹۱

۳-۴-۲- متغیر وابسته ۹۱

۳-۵- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها ۹۱

۳-۶- روایی و پایانی پرسشنامه ۹۴

۳-۶-۱- تعیین روایی پرسشنامه ۹۴

۳-۶-۲- تعیین پایانی پرسشنامه ۹۴

۳-۷- جامعه آماری ۹۵

۳-۸- روش نمونه گیری ۹۵

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده ۹۷

فصل چهارم ۹۹

۴-۱- مقدمه ۹۹

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش ۱۰۰

۴-۲-۱- سن ۱۰۰

۴-۲-۲- میزان تحصیلات ۱۰۱

۴-۲-۳- سابقه خدمت ۱۰۲

۴-۲-۴- سِمت(پست) سازمانی ۱۰۴

۴-۲-۵- وضعیت تاهل ۱۰۵

۴-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۱۰۶

۴-۳-۱- آزمون همبستگی اسپیرمن ۱۰۶

۴-۳-۱-۱- آزمون فرضیه اصلی ۱۰۷

۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیات فرعی ۱۰۸

۴-۳-۱-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۸

۴-۳-۱-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۹

۴-۳-۱-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۱۰

۴-۳-۱-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۱۱

۴-۳-۲- آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۱۱۲

۴-۳-۳- آزمون کولموکروف – اسمیرنف ۱۱۳

۴-۳-۴- آزمون میانگین یک جامعه آماری ۱۱۴

۴-۳-۴-۱- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی ۱۱۴

۴-۳-۴-۲- وضعیت هوش فرهنگی شناختی ۱۱۴

۴-۳-۴-۳- وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی ۱۱۵

۴-۳-۴-۴- وضعیت هوش فرهنگی رفتاری ۱۱۵

۴-۳-۴-۵- وضعیت هوش فرهنگی ۱۱۵

۴-۳-۴-۶- وضعیت عملکرد ۱۱۶

فصل پنجم ۱۱۹

۵-۱- مقدمه ۱۱۹

۵-۲- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی ۱۱۹

۵-۲-۱- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ۱۱۹

۵-۲-۲- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن ۱۱۹

۵-۲-۳- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف – اسمیرنف ۱۲۰

۵-۲-۴- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ۱۲۰

۵-۳- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق ۱۲۰

۵-۴- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۲۱

۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۲۱

منابع و مآخذ ۱۲۳

منابع فارسی: ۱۲۳

منابع لاتین: ۱۲۵

ضمائم و پیوست ها ۱۳۱

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید