پژوهش و پروژه مالی طراحی سیستم بودجه بندی جامع

پژوهش و پروژه مالی طراحی سیستم بودجه بندی جامع
نوع فایل
word
حجم فایل
880kb
نویسنده
دسته بندی
8,000 تومان

پژوهش و پروژه مالی طراحی سیستم بودجه بندی جامع

در این بخش پروژه طراحی سیستم بودجه بندی جامع را در قالب ورد -قابل ویرایش و پرینت در ۱۲۶ صفحه آماده دانلود برای استفاده دانش پژوهان گرامی قرار داده ایم .در صورت تمایل میتوانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری نمایید.

در این پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع را در پنج فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا کلیاتی از بودجه و بودجه بندی و کاربردهای بودجه در شرکت را بحث می کنیم. در فصول بعدی به بیان نحوه بودجه نویسی ، ارائه راهکارها و مشکلات آن می پردازیم. نمونه ای از بودجه نویسی در سازمان تامین اجتماعی را نیز مطرح که مورد بررسی قرار می دهیم. 

فهرست مطالب پژوهش و پروژه مالی طراحی سیستم بودجه بندی جامع :

فصل اول:
کلیات ، تعاریف و مفاهیم بودجه بندی،طراحی سیستم بودجه بندی جامع

۱-۱-چکیده ۹

۱-۲- مقدمه ۱۰

۱-۳- چارچوب نظری ۱۰

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۱

۱-۵- بیان مسئله ۱۲

۱-۶- مقاصد بودجه بندی ۱۳

۱-۷- وظایف بودجه بندی ۱۴

۱-۸- بودجه و چرخه بودجه ریزی ۱۷

۱-۹- مبنا ی بودجه بندی ۱۷

۱-۱۰- مزایای بودجه بندی ۱۸

۱-۱۱- محدودیت های بودجه بندی ۱۸

۱-۱۲- دوره زمانی بودجه ۱۹

۱-۱۳- تعاریف واژه ها(کلیاتی در خصوص بودجه) ۱۹

فصل دوم:
رابطه بودجه با برنامه ریزی و کاربردهای بودجه در شرکت

۲-۱-مقدمه ۲۳

۲-۲- اجزای کلی بودجه جامع ۲۳

۲-۲-۱- بودجه عملیاتی ۲۳

۲-۲-۲- بوجه مالی ۲۷

۲-۳- بودجه هزینه های سرمایه ای ۲۸

۲-۴- طرح سود ۲۸

۲-۵- اعمال کنترل از طریق بودجه ۲۹

۲-۶- دفاع از بودجه ۲۹

۲-۷- جنبه های انسانی طراحی بودجه ریزی ۳۰

۲-۸- سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت ۳۰

۲-۹- هدفهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد ۳۲

۲-۱۰- نظارت بر بودجه ۳۳

۲-۱۰-۱- مرحله نظارت ۳۳

۲-۱۱- نظارت بر بودجه در ایران ۳۳

۲-۱۱-۱- نظارت درونی ۳۳

۲-۱۱-۲- نظارت بیرونی ۳۶

۲-۱۲- منابع درآمدی بودجه ۳۶

۲-۱۲-۱- مالیات ها ۳۶

۲-۱۲-۲- سایر درآمدها : ۳۸

۲-۱۲-۳- واگذاری دارایی های مالی ۳۸

۲-۱۲-۴- واگذاری دارایی های سرمایه ای ۳۹

۲-۱۲-۵- نشر اسکناس ۳۹

۲-۱۳- کسری بودجه و روش های تامین آن در یک شرکت ۴۰

۲-۱۴- انواع کسری بودجه ۴۲

۲-۱۴-۱- کسر بودجه اداری ( غیرمعقول ) ۴۲

۲-۱۴-۲- کسربودجه ناشی از اوضاع واحوال اقتصادی ۴۲

۲-۱۴-۳- کسربودجه مربوط به ساختمان اقتصادی ۴۳

۲-۱۵- روش های تامین و جبران کسری بودجه ۴۴

۲-۱۶- راههای تامین کسری بودجه پول ملی ۴۵

۲-۱۷- ایجاد بدهی و تعهد ۴۵

۲-۱۸- دریافت وام از منابع داخلی ۴۵

۲-۱۹- انتشاراوراق قرضه ۴۵

۲-۲۰- کاهش هزینه ها ۴۶

۲-۲۱- کسری بودجه و تورم ۴۶

۲-۲۲- روش جدید تامین کسری بودجه دولت ۴۷

۲-۲۳- معنای فروش ارز تکلیفی ۴۷

۲-۲۴- پیامدهای تأمین کسر بودجه به روش‌های نادرست ۴۸

فصل سوم:
نحوه بودجه نویسی موجود و ارائه یک نمونه از آن

۳-۱-انواع روشهای بودجه نویسی ۵۰

۳-۱-۱- بودجه بندی براساس نوع هزینه یامصرف ۵۰

۳-۱-۲- بودجه بندی براساس داده های مدیریتی ۵۰

۳-۱-۳- بودجه بندی براساس روش آماده سازی ۵۰

۳-۲- انواع روشهای آماده سازی بودجه ۵۱

۳-۲-۱- بودجه بندی متمرکز ۵۱

۳-۲-۲- بودجه بندی خطی ۵۱

۳-۲-۳- بودجه بندی فرمولی ۵۱

۳-۲-۴- بودجه بندی برنامه ای ۵۲

۳-۲-۵- بودجه عملیاتی ۵۲

۳-۲-۶- نظام برنامه ریزی ،برنامه نویسی و بودجه ۵۲

۳-۲-۷- بودجه بندی برمبنای صفر ۵۳

۳-۳- روشهای برآورد و تنظیم درآمدها ۵۳

۳-۳-۱- روش تهیه و تنظیم درآمد ( پیش بینی درآمد ) ۵۳

۳-۳-۲- روش سال ما قبل آخر ۵۴

۳-۳-۳- روش پیش بینی مستقیم ۵۴

۳-۴- روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه ) ۵۵

۳-۴-۱- روش تنظیم بودجه متداول ۵۵

۳-۴-۲- بودجه ریزی افزایشی ۵۸

۳-۴-۳- بودجه برنامه ای ۵۸

۳-۴-۴- بودجه عملیاتی ۶۰

۳-۵- مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی ۶۱

۳-۶- روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی ۶۳

۳-۷- نظام بودجه بندی طرح و برنامه ۶۵

۳-۸- بودجه بندی برمبنای صفر ۶۶

۳-۹- بودجه ربزی بر مبنای هدف ۶۸

۳-۱۰- نارسایی های بودجه بندی ۶۸

۳-۱۱- نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه سازمانهای دولتی ۷۲

۳-۱۲- نظارت و کنترل ۷۲

۳-۱۳- بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی ۷۴

۳-۱۳-۱- فرآیندها، چالش ها و راهکارهای بودجه ریزی در سازمان ۷۴

۳-۱۴- بررسی فرآیند بودجه و بودجه نویسی در سازمان تامین اجتماعی ۷۵

۳-۱۴-۱- مراحل تهیه بودجه در سازمان تامین اجتماعی ۷۵

۳-۱۴-۲- شناخت موجودیتهای مرتبط با نظام بودجه ریزی سازمان ۷۹

۳-۱۵- کاستی ها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجه ریزی سازمان تامین اجتماعی ۸۲

۳-۱۵-۱- مناسب نبودن روش انتخابی بودجه ریزی ۸۳

۳-۱۵-۲- فقدان سیاستها و اهداف مشخص در بودجه ۸۳

۳-۱۵-۳- عدم وجود ارتباط منطقی بین بودجه بخش های مختلف ۸۴

۳-۱۵-۴- ضعف ارتباطی با بودجه دولت ۸۵

۳-۱۵-۵- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت ۸۶

۳-۱۵-۶- عدم در نظر نگرفتن کلیه عوامل تاثیر گذار بر بودجه ۸۷

۳-۱۵-۷- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان ۸۸

۳-۱۶- پیشنهادی برای تهییه و تنظیم بودجه در سازمان تامین اجتماعی ۸۹

۳-۱۶-۱- کلیات الگوی میان مدت مخارج ۹۰

۳-۱۶-۲- چگونگی اجرای MTEF در سازمان تامین اجتماعی ۹۵

فصل چهارم:
معرفی یک سیستم بودجه نویسی جدید و بیان محاسن و معایب آن

۴-۱-روشهای بودجه ریزی جدید ۹۷

۴-۲- بودجه ریزی متداول ( سنتی ) ۹۷

۴-۲-۱- نقاط ضعف سیستم بودجه ریزی سنتی در دستگاههای اجرائی ۹۷

۴-۳- بودجه ریزی افزایشی ۹۸

۴-۳-۱- بودجه برنامه ای ۹۸

۴-۳-۲- بودجه بندی بر مبنای صفر ۹۹

۴-۳-۳- نظام طرح ریزی – برنامه ریزی – بودجه بندی ( نظام بودجه بندی طرح و برنامه ) ۱۰۰

۴-۴- بودجه ریزی عملیاتی ۱۰۱

۴-۴-۱- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی ۱۰۱

۴-۵- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی ( متداول ) و برنامه ای ۱۰۳

۴-۶- پیشینه بودجه ریزی عملیاتی ۱۰۴

۴-۷- اهداف بودجه ریزی عملیاتی ۱۰۸

۴-۸- مزایای بودجه ریزی عملیاتی ۱۰۸

۴-۹- مراحل انجام بودجه عملیاتی ۱۱۰

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری ۱۱۵

۵-۲- پیشنهادات ، راهکارها و رهنمودهای کیفی و کمی ۱۱۷

۵-۳- چالش های بودجه ریزی در ایران ۱۱۷

۵-۳-۱- عدم اعتقاد و التزام به اجرای برنامه ۱۱۸

۵-۳-۲- ناهماهنگی میان مصارف و منابع بودجه: ۱۱۸

۵-۳-۳- نا کارآمدی نحوه تخصیص اعتبارات ۱۱۹

۵-۳-۴- عدم رعایت مبانی بودجه ریزی عملیاتی ۱۱۹

۵-۳-۵- تعداد ، حجم بالا و ابهام در ردیفهای متفرقه(ردیفهای متمرکز) ۱۲۰

۵-۳-۶- عدم ارتباط بودجه سالانه با شرایط اقتصادی و برنامه های میان مدت وبلند مدت کشور ۱۲۰

۵-۳-۷- در نظر نگرفتن بار مالی ناشی از فعالیتهای فعلی دولت روی هزینه های آتی ۱۲۰

۵-۳-۸- وجود هزینه های پنهان در بودجه : ۱۲۱

۵-۳-۹- تعیین تکلیف برای قلمروهای نا مربوط به سیاستگذاری مالی ۱۲۱

ضمیمه ۱۲۳

منابع و ماخذ: ۱۲۴

الف) منابع فارسی ۱۲۴

ب) منابع لاتین ۱۲۶

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید