پاورپوینت درس تهیه و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی (فوتبال)

پاورپوینت درس تهیه و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی (فوتبال)
نوع فایل
word+ppt
حجم فایل
3mb
نویسنده
دسته بندی
6,900 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل ، پاورپوینت درس تهیه و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی با موضوع : رشته فوتبال ویرایش سال ۹۹ می باشد که در قالب ppt در ۲۶ اسلاید و با فرمت ورد در ۶ صفحه تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد .امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد . در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از وبسایت ما با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

فهرست و عناوین پاورپوینت :

تاریخچه فوتبال

سازمان های مرتبط با فوتبال

کلیات فوتبال وقوانین

ادوات وتجهیزات پایه فوتبال

انواع پست و وظایف بازیکنان

خطاها درفوتبال

انواع ضربات

حرکات وتکنیک در فوتبال

انواع مسابقات جهانی

تیم داوری

بخشی از متن :

در ﭼﯿﻦ و در دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﻮاﻧﮓ ﺗﯽﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم{ﺗﺴﻮﭼﻮ} ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد رواج داﺷﺖ.اﯾـﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮپ ﭼﺮﻣﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان و اﻓـﺮاد ارﺗـﺶ ﭼـﯿﻦ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی دو اﻣﭙﺮاﺗﻮر ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم های ان جی و ﺗﻨﺮه ﻧﯿـﺰ  ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ و روﻧﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺷﻮن ﭼﻮ ﻧﻘﺎش ﻣﻌـﺮوف ژاﭘﻨـﯽ ﮐـﻪ در آن ﻋﺼـﺮ ﻣـﯽ زﯾﺴـﺘﻪ اوﻟـﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ.

در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎزی دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻧﺎم{ﻫﺎرﭘﺎﺳﺘﻮم} اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺑﺮدن ﺗﻮپ ﺑـﻪ اﻧﺘﻬـﺎی ﺧـﻂ ﻃﻮﻟﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎزی ﻫﺎرﭘﺎﺳﺘﻮم ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻟﮋﯾﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺰار، اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻣﻌـﺮوف روم، ﻫﻨﮕـﺎم ﻓـﺘﺢ ﮐﺸﻮر ﮔﻞ{ﻓﺮاﻧﺴﻪاﻣﺮوزی}ﺑﺮای{ﮔﻠﻮاﻫﺎ}ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭼﻮﻟـﻪ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ .

این بازی در ۱۶ اکتبر ۱۰۶۶ ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺮدار اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ{ﻫﺴـﻨﯿﮓ} ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن برده شد.با این حال در آن کشور در سال ۱۳۱۴ ﻣﯿﻼدی ادوارد دوم، ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﻋﻼﻣﯿـﻪ ای ﺻـﺎدر و ﺑﺮﮔـﺰاری ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻟﭽﯿﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻣﺮوزی ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ. اﻣﺮوزه روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ دﻧﯿـﺎ ﻓﻮﺗﺒـﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ را اﺻـﻮﻻ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮐﺎﻟﭽﯿﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در آﺳﯿﺎ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اوﻟﯿﻦﮐﺸﻮری ﺑﻮد که فوتبال را پذیرفت و یک نسخه از مقررات آن درسال ۱۸۸۳ به آنجا رسید ودر سال ۱۸۹۲ اولین مسابقه کاپ را برگزار کرد.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.