بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست
نوع فایل
word
حجم فایل
7mb
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها با عنوان بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست (مطالعه موردی استان تهران) با فرمت ورد در ۱۴۰ صفحه

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست در شهرستان تهران انجام شده است. مؤلفه های مسیولیت اجتماعی با ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر پژوهش در نظر گرفته شده و. بر مبنای روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد، که طبق آمار ارائه شده تعداد کل کارکنان اداره پست ۵۳۰ نفر می باشد که در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به صورت رسمی، قراردادی، پیمانی و پاره وقت مشغول به فعالیت می باشند. از این جامعه آماری ۲۲۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.

همچنین برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه مسیولیت اجتماعی کارول(۲۰۰۰) و پرسش نامه عملکرد کارکنان شیخ پور(۱۳۹۱) به ترتیب با ضریب پایایی ۰.۹۲ و ۰.۸۸ بر حسب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss ,وسایر ابزارها در حوزه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که مسؤولیت اجتماعی و ابعاد آن برعملکرد سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها: مسئولیت اجتماعی، عملکرد سازمانی

فهرست مطالب پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان پست :

۱-۱- مقدمه فصل اول. ۲

۱-۲-  بیان مسئله. ۶

۱-۳ – اهمیت وضرورت پژوهش…. ۱۰

.۱-۴-   اهداف پژوهش…. ۱۱

۱-۵- چارچوب نظری.. ۱۲

۱-۶ – مدل تحقیق.. ۱۳

۱-۷ – فرضیات پژوهش…. ۱۳

۱-۸ – قلمرو پژوهش…. ۱۴

۱-۹ – تعاریف… ۱۴

۱-۹-۱- تعریف مفهومی مسئولیت اجتماعی.. ۱۴

۱-۹-۲- تعریف مفهومی عملکرد. ۱۵

۱-۹-۳- تعریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی.. ۱۶

۱-۹-۴- تعریف عملیاتی عملکرد. ۱۶

۱-۱۰-  ساختار کلی پژوهش…. ۱۷

۲-۱-  مقدمه فصل دوم. ۱۹

۲-۲ – مبانی نظری.. ۲۲

۲-۲-۱ – مروری بر مفاهیم مسئولیت اجتماعی.. ۲۲

۲-۲-۱ –۱- مدلهای مسئولیت اجتماعی سازمان. ۳۰

۲-۲-۱ – ۲-اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی.. ۳۲

۲-۲-۱ – ۳- سیر تحول رویکرد مسئولیت اجتماعی در سازمان ها ۳۳

۲-۲-۱ – ۴- استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی.. ۳۵

۲-۲-۱– ۵- زمینه های مسئولیت اجتماعی.. ۳۷

۲-۲-۱ – ۶- مشکلات پذیرش وایفای مسئولیت اجتماعی سازمان ها ۴۰

۲-۲-۲- عملکرد. ۴۲

۲-۲-۲- ۱- عوامل عملکرد. ۴۷

۲-۲-۲ – ۲- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. ۴۸

۲-۳- سازمان مورد مطالعه. ۵۲

۲-۴ – بیشینه پژوهش…. ۵۴

۲-۴-۱- بیشینه ی پژوهش های خارجی.. ۵۴

۲-۴-۲-  بیشینه ی پژوهش های داخلی.. ۵۷

۲-۴- خلاصه فصل.. ۵۹

۳-۱- مقدمه فصل سوم. ۶۱

۳ -۲- روش تحقیق.. ۶۲

۳-۴-روشهای آماری استنباطی.. ۶۲

۳-۴-۱- روش رگرسیون.. ۶۲

۳-۵-  فرضیات پژوهش…. ۶۳

۳-۶- جامعه ونمونه آماری.. ۶۳

۳-۷-  روش نمونه گیری وحجم نمونه. ۶۴

۳-۸-  متغیرهای پژوهش…. ۶۴

۳-۹–  ابزارهای تحقیق.. ۶۵

۳-۱۰-  روش گرداوری اطلاعات.. ۶۶

۳-۱۱- نمره گذاری و شرح روشهای کمی وکیفی تحلیل داده ها ۶۶

۳-۱۴-جدول مفهومی تحقیق.. ۶۹

۳-۱۵- خلاصه فصل.. ۷۰

۱-۴ – مقدمه فصل چهارم. ۷۲

۲-۴- توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگیهای عمومی). ۷۲

۲-۲-۴-میزان تحصیلات… ۷۴

۳-۲-۴-میزان تحصیلات… ۷۵

۳-۴- شاخصهای توصیفی.. ۷۶

۴-۴-آزمون فرضیه ها ۷۷

۴-۴-۱- بررسی نرمال بودن داده ها ۷۷

۴-۴-۲- فرضیه اصلی.. ۷۹

۴-۴-۳-  فرضیه فرعی اول. ۸۴

۴-۴-۴-  فرضیه فرعی دوم. ۸۸

۴-۴-۵-  فرضیه فرعی سوم. ۹۱

۴-۴-۶ – فرضیه فرعی چهارم. ۹۵

۴-۶-۷- بررسی صحت رگرسیون از طریق محاسبه هم خطی.. ۹۹

۵-۱- مقدمه فصل پنجم. ۱۰۳

۵-۲-بحث وبررسی.. ۱۰۳

۵-۳-پیشنهادات: ۱۰۵

منابع.. ۱۰۹

پیوست ها ۱۱۶

به همراه جداول و شکل

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید