بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک

نوع فایل
word
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
9,800 تومان

دانش پژوهان گرامی ،محتوای این فایل شامل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش مدیریت بازاریابی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان می باشد که در قالب فایل ورد در ۱۵۶ صفحه نگارش شده است.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک:

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

۱-۱. بیان مساله

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۳. اهداف تحقیق

۱-۳-۱. هدف اصلی

۱-۳-۲. اهداف فرعی

۱-۴. سوالات تحقیق

۱-۴-۱. سوال اصلی تحقیق

۱-۴-۲ . سوالات فرعی تحقیق

۱-۵. فرضیات تحقیق

۱- ۶. قلمرو تحقیق

۱-۶-۱. قلمرو زمانی

۱-۶-۲ . قلمرو مکانی

۱-۷ . چارچوب نظری تحقیق

۱-۸ . تعریف اصطلاحات و واژه ها

۱-۹ . مدل تحقیق

۱-۱۰. متدولوژی تحقیق

فصل دوم :ادبیات تحقیق

بخش اول : مفاهیم نظری در مورد بانکداری الکترونیک

۲-۱-۱. ویژگی های بانکداری الکترونیکی

۲-۱-۱-۱. سرعت

۲-۱-۱-۲.درستی(صحت)

۲-۱-۱-۳. تجربه ( مهارت) مشتری

۲-۱-۲. انواع بانکداری الکترونیک

۲-۱-۲-۱.بانکداری خانگی

۲-۱-۲-۲.بانکداری از راه دور

۲-۱-۲-۳. بانکداری اینترنتی

۲-۱-۲-۴. تلفن بانک

۲-۱-۲-۵. بانکداری از طریق تلویزیون بانکی

۲-۱-۲-۶. خودپرداز

۲-۱-۳. تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان

۲-۱-۳-۱. تاریخچه دولت الکترونیک

۲-۱-۴. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

۲-۱-۴-۱. دولت الکترونیک در ایران

۲-۱-۴-۲. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی

۲-۱-۴-۳. بررسی اثرات دولت الکترونیک

۲-۱-۴-۳-۱. سطح کلان(دولت)

۲-۱-۴-۳-۲. سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت)

۲-۱-۵. سطوح بانکداری الکترونیک

۲-۱-۵-۱. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده ( در سطح مشتری)

۲-۱-۵-۲. بانکداری الکترونیکی بین بانکی

۲-۱-۶. ادوار بانکداری مدرن

۲-۱-۶-۱. دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

۲-۱-۶-۲. دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه

۲-۱-۶-۳. دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب هایشان

۲-۱-۶-۴. دوره چهارم یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با عملیات بانکی

۲-۱-۷. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

۲-۱-۸. ضرورت های گسترش بانکداری الکترونیکی

۲-۱-۸-۱. افزایش کارایی مبادلات

۲-۱-۸-۲. صرفه های مقیاس کوچک تر

۲-۱-۸-۳. تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار

۲-۱-۹. تجارت الکترونیک

۲-۱-۹-۱. مبادله الکترونیکی داده ها

۲-۱-۹-۲. مدل فرآیند تجاری در تجارت الکترونیک

بخش دوم: مفاهیم نظری عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک

۲-۲-۱. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود سایر کشورها

۲-۲-۲. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران

۲-۲-۳. ادراک از مفید بودن و سهولت استفاده

۲-۲-۴. سهولت ( راحتی- آسایش)

۲-۲-۴-۱. تاثیر سهولت استفاده از تکنولوژی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

۲-۲-۵. ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

۲-۲-۵-۱. مشتری مداری و بانکداری الکترونیکی

۲-۲-۵-۲. رضایت مشتریان

۲-۲-۵-۳. وفاداری مشتریان

۲-۲-۵-۴. مزایای مشتریان وفادار

۲-۲-۶.کیفیت

۲-۲-۶-۱. اهمیت کیفیت خدمت به مشتری

۲-۲-۶-۲. مزایای ناشی از کیفیت

۲-۲-۶-۳. سنجش کیفیت

۲-۲-۶-۴. انتظار قبلی مشتری

۲-۲-۶-۵. کیفیت واقعی

۲-۲-۶-۶. کیفیت ادراک شده

۲-۲-۷. مدل و مقیاس کیفیت خدمت به مشتری

۲-۲-۷-۱. اجزای مقیاس کیفیت بر اساس مدل سروکوال

۲-۲-۷-۲. مزایای بکار گیری سروکوآل

۲-۲-۷-۳. انتقادهایی بر علیه سروکوال

۲-۲-۸. مفهوم کیفیت خدمات

۲-۲-۹. عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات

۲-۲-۹-۱. افزایش انتظارات مشتریان

۲-۲-۹-۲. فعالیت رقبا

۲-۲-۹-۳. عوامل محیطی

۲-۲-۹-۴. ماهیت خدمت به مشتری

۲-۲-۹-۵. عوامل درون سازمانی

۲-۲-۱۰. مفهوم کیفیت خدمات الکترونیکی

۲-۲-۱۱.کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی

۲-۲-۱۲. بانکداری الکترونیکی و نقش آن در کیفیت خدمات

۲-۲-۱۳. امنیت

۲-۲-۱۳-۱. امنیت در بانکداری الکترونیک

۲-۲-۱۳-۲. مساله امنیت در بانکداری موبایل

۲-۲-۱۳-۳. امنیت سرور

۲-۲-۱۳-۴. امنیت رسانه انتقال

۲-۲-۱۳-۵. امنیت سمت کاربر

۲-۲-۱۴. خود اثر بخشی استفاده از رایانه

۲-۲-۱۵. ریسک ادراکی

۲-۲-۱۶. اعتماد مشتری

۲-۲-۱۶-۲. مشخصات اعتماد

۲-۲-۱۶-۳. عوامل موثر بر اعتماد

۲-۲-۱۶-۳-۱. متغیرهای فردی

۲-۲-۱۶-۳-۲. متغیرهای مربوط به سازمان

۲-۲-۱۶-۳-۳. متغیرهای زیر ساختی

۲-۲-۱۷. تصویر ذهنی

۲-۲-۱۷-۱. عوامل موثر بر تصویر ذهنی

۲-۲-۱۸. اینترنت

۲-۲-۱۸-۱.گستره اینترنت

۲-۲-۱۸-۲. میزان دسترسی و کیفیت اینترنت

۲-۲-۱۹. پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

۳-۱ . روش تحقیق

۳-۲. جامعه آماری

۳-۳. حجم نمونه و روش نمونه گیری

۳-۴. ابزار پژوهش

۳-۵. روایی پرسشنامه

۳-۶. پایایی پرسشنامه

۳-۷. روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۸. روش گردآوری داده ها

۳-۹. روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

۴-۱. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی

۴-۲. آمار توصیفی سوالات پرسشنامه

۴-۳. بررسی روابط بین فرضیه های تحقیق

۴-۴. بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک

۴-۴-۱. بررسی رابطه بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی

۴-۴-۲. رابطه بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیک

۴-۴-۳. رابطه بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی

۴-۴-۴. رابطه بین میزان درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی

۴-۵. تجزیه و تحلیل مدل تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

۵-۱. نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی

۵-۲. نتایج یافته های تحقیق

۵-۳. مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق مشابه دیگر

۵-۴ . محدودیت های تحقیق

۵- ۵. پیشنهادهای تحقیق

۵-۶. پیشنهادهایی به مدیران

منابع فارسی

منابع لاتین

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید