پاورپوینت استاندارد حسابرسی ۲۵۰

پاورپوینت استاندارد حسابرسی ۲۵۰
نوع فایل
ppt
حجم فایل
90kb
نویسنده
دسته بندی
4,900 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانش پژوهان عزیز، در این بخش پاورپوینت درس حسابرسی ۱ با موضوع استاندارد حسابرسی ۲۵۰ ( ﺍﺭﺯﻳﺎبی ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺩر ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎلی) ویژه حسابرسان و دانشجویان و اساتید رشته حسابداری در ۱۰ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

بخشی از متن پاورپوینت استاندارد حسابرسی ۲۵۰ :

کلیات :

۱-ﺣــﺴﺎﺑﺮس ﻫﻨﮕــﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰی و اﺟــﺮای روﺷــﻬﺎی ﺣــﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ارزﻳــﺎﺑﻲ و ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ بر ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣـﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﮔﺬارد .

۲- اﺻﻄﻼح ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ در اﻳﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺠﺎم دادن ﻳﺎ ﻧﺪادن ﻛﺎری ﺑﻪ ﺳﻬﻮ ﻳﺎ ﻋﻤـﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری اﺳﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

۳-ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﮔﺎهی از ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺧﺎرج اﺳﺖ . آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺷﻨﺎﺧﺖ وی از واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می کند.

۵- ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﺘﻪ ، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻨـﺪ ، ﺑﺮﺧـﻲ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺸﺎ در ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺿﻊ ﺷده اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده ، ﻣﺠﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣـﺪﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دارویی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص و ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ، ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻـﺮﻓﺎ ﺗـﺎﺑﻊ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﻧﻈـﺎﻳﺮ ،آن منجر شود…

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید